Provincie Fryslân

Onder ander het Fries Landbouwmuseum werd gekort in zijn subsidie. Foto: Geert Boogaars

Mei 2021

Provincie Fryslân

Advies subsidie Friese musea

In opdracht van de provincie Friesland onderzocht Blueyard de gevolgen van recent genomen subsidiebesluiten voor een viertal ‘benadeelde’ musea. Vervolgens adviseerde Blueyard de provincie over mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie.

Wat was er aan de hand?

De Provincie Friesland voerde dit jaar een nieuwe verdeelsystematiek in voor het toekennen van vierjarige cultuursubsidies aan (onder andere) musea. De provincie beoogde met de nieuwe systematiek een eind te maken aan de al jaren bestaande closed shop waarbij de subsidies altijd naar vier dezelfde musea gingen. De provincie wilde ook andere musea een kans te bieden op structurele subsidie.

Het openstellen van de regeling voor méér musea was op zich lovenswaardig, de praktijk pakte echter minder positief uit. Want het totaal beschikbare subsidiebudget bleef gelijk aan de jaren daarvoor.

Dat leidde onherroepelijk tot lastige en pijnlijke keuzes voor de externe adviescommissie die de aanvragen beoordeelde. De pijn werd met name gevoeld bij een aantal reeds eerder gefinancierde instellingen: het Fries Natuurmuseum, het Fries Scheepvaart­museum en het Landbouwmuseum. Deze musea zagen hun budget stevig gekort. De reden voor deze korting lag voornamelijk in het argument dat de andere musea – de nieuwkomers – ook iets van de beschikbare subsidie moesten krijgen.

Analyse en advies

Op verzoek van de provincie analyseerde Blueyard de gevolgen van de voorgenomen kortingen voor de individuele musea. Wij spraken daartoe met de betreffende musea en onderzochten met name ook hun financiële cijfers. Op basis van deze analyse stelde Blueyard een advies op over hoe om te gaan met de ontstane situatie. Wij adviseerden onder meer om de getroffen musea alsnog financieel tegemoet te komen, omdat anders hun kernfunctie en de exploitatie – en soms zelfs het voortbestaan – in gevaar zou komen.

De provincie heeft het advies overgenomen. De Leeuwarder Courant bracht hier verslag van uit.

 

 

 

Meer projecten