Gemeente Heerenveen

23-thumb

September - November 2020

Gemeente Heerenveen

Onderzoek naar samenwerking

In opdracht van de gemeente Heerenveen onderzochten wij in hoeverre een verregaande clustering van het Posthuis Theater en hun cultuureducatiepartner Ateliers Majeur mogelijk zou zijn; voor de toekomstbestendigheid van de organisaties en de slagkracht van het lokale, culturele veld.

Uit de stukken maakten wij op, dat ‘de onderstroom’ (het samenstel aan informele factoren die zich ‘onder water’ bevinden) een niet onbelangrijke rol speelde in het contact. Deze aanname werd in het eerste consultatiegesprek bevestigd en daarmee een belangrijk uitgangspunt van ons onderzoek. Wij betrokken zorgvuldig alle stakeholders, brachten de onderstroom in beeld en bespraken deze aan de hand van de ijsberg-metafoor. Dit open gesprek bracht wederzijdse begrip en hielp bij de totstandkoming en de inhoud van het rapport.

Door deze stap, gecombineerd met de analyse van de beleidsstukken en individuele gesprekken met een breed veld van betrokkenen, stelden wij een advies op dat de Gemeente, het Posthuis Theater en Ateliers Majeur in staat stelt om de samenwerking zo in te richten dat er vanuit een gezamenlijk gedragen doel wordt geopereerd. Op deze manier georganiseerd zal de samenwerking de toekomstbestendigheid van de organisaties waarborgen en de slagkracht van de culturele sector verbeteren.

Meer projecten