Zoeken

Joop Mulder is gestorven. Wat een verlies. We zijn intens bedroefd. Verschillende leden van Blueyard werkten nauw met hem samen. De laatste tijd vooral bij de ontwikkeling van zijn Sense of Place. Maar ook bij andere projecten in Friesland trokken we samen op.

Iedereen die met je heeft gewerkt Joop, vergeet je nooit meer. Ook wij niet. Heel veel dank voor je grenzeloze bevlogenheid en je strijdlust voor de kunsten en de natuur. Daarin ben je een groot voorbeeld en inspirator voor ons en talloze anderen.

In dat besef wensen we alle troost en sterkte voor allen die jou liefhebben en intens zullen missen, je familie in het bijzonder.

En ook wensen we dat jouw werk wordt afgemaakt. We wensen dat nieuwe generaties creatieven jouw droom, …

Er gaapt een kloof tussen de culturele instellingen in Amsterdam Zuidoost en hun (potentiële) financiers. Beide weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Dat leidt ertoe dat de instellingen hun waarde, kracht en eigenheid onvoldoende verzilveren. Het Stadsdeel onderkende dat gegeven en vroeg Blueyard om ondersteuning.

Gedurende een diepgaand traject verkennen we hoe de uiteenlopende organisaties ervoor staan, begeleiden we hun – al dan niet meerjarige – aanvraagprocedures en brengen we hen in contact met de fondsen. Daartoe organiseerden we onder meer een webinar. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds verleenden hun medewerking. Met gebruikmaking van de evaluatie van dat webinar organiseren we binnenkort een tweede editie. De verwachting is dat meer fondsen en meer culturele instellingen daarbij zullen aansluiten. Daarnaast …

In Friesland gaan negen musea op een typisch Friese manier met elkaar samenwerken, ze vormen een ‘coöperatie’: de Museumcoöperatie Súdwest-Fryslân. Het Mondriaanfonds besloot eind 2020 stevig bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dit unieke samenwerkingsverband in het erfgoedveld. Met de bijdrage van het fonds en de Gemeente Súdwest-Fryslân kan de Museumcoöperatie in 2021 echt van start.

Vraag aan Blueyard

Maar het begon met een vraag aan Blueyard: hoe en op welke gebieden kunnen musea voordeel behalen door (beter) samen te werken? Die vraag kwam toevalligerwijs niet alleen uit Súdwest-Fryslân, maar ook uit de regio Brainport Eindhoven. In beide gevallen waren negen musea betrokken. Door met deze in totaal 18 musea te spreken, konden we ons een goed beeld vormen van de behoeften aan (en problemen …

In 2021 gaat het loket van Kickstart Cultuurfonds weer open, voor ondersteuning. Kickstart Cultuurfonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de corona-maatregelen. Musea, Theaters, Muziekpodia en Producenten van professionele podiumkunsten kunnen vanaf 1 februari een aanvraag indienen om aanpassingen aan de anderhalve meter-samenleving door te voeren. In 2021 heeft Kickstart Cultuurfonds circa 20 miljoen euro te besteden. Kijk op de website voor meer informatie over de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen.

Blueyard zorgde voor de organisatie en start van het Kickstart Cultuurfonds: een betrouwbaar systeem voor het indienen van aanvragen, het ontwikkelen van een werkbare beoordelingssystematiek en het rekruteren van 15 adviseurs. En dit alles in no-time. Zie ook hier.

Voor Museum Hindeloopen ontwikkelden Mirjam Blott en Geert Boogaard een toekomstvisie. Deze toekomstvisie vormt de basis voor een ingrijpende vernieuwing van zowel het museumgebouw als de presentatie. Belangrijk element in de toekomstvisie is een actievere verbinding met het erfgoed en de cultuurhistorie van het stadje zelf. Bezoekers aan Hindeloopen beginnen straks hun kennismaking met het unieke stadje in het Museum Hindeloopen. Niet voor niets luidt nu de missie voor het nieuwe museum: “Wij openen Hindeloopen”.

Voor onze opdracht dompelden Mirjam en Geert zich onder in de cultuur en geschiedenis van het stadje in Súdwest-Fryslân. Ze spraken met vele ‘Hylpers’. En zo konden we ontdekken wat eigenlijk de grootste schat is van het museum: dat is Hindeloopen zélf! De cultuur en geschiedenis van Hindeloopen is werkelijk uniek …

Op verzoek van het Ministerie van OCW en Cultuur+Ondernemen evalueerde Blueyard de Talentlening. De Talentlening is een lening van maximaal € 40.000 tegen een rente van 3% voor individuen en organisaties uit alle disciplines in de creatieve sector die aantoonbaar een professionele beroepspraktijk hebben. De lening is niet gebonden aan specifieke disciplines en staat open voor originele ideeën, projecten, kunstenaars en creatieven. Op basis van de evaluatie deed Blueyard enkele aanbevelingen. Die hielpen Cultuur+Ondernemen om met succes een volgende financieringstranche aan te vragen bij het Ministerie van OCW. Daarmee kunnen meer nieuwe leningen worden verstrekt. Blueyard hielp ook om het product beter in de markt te zetten.

De lessen van ons advies worden inmiddels ook meegenomen in het beleid rond de Cultuur Opstartlening en de Cultuur …

De gemeente Hardenberg vroeg Blueyard een advies uit te brengen over de ontwikkeling van een toekomstbestendige theatervoorziening. De opdracht omvatte twee onderdelen. Allereerst is er theater De Voorveghter in Hardenberg zelf, waaraan onderhoud noodzakelijk is. De zaal heeft minder dan 500 stoelen. Blueyard werd gevraagd te analyseren of het logisch en rendabel is om het theater te vernieuwen en een grotere capaciteit te geven.

Vervolgens moeten we die vraag in het licht zien van het feit dat Hardenberg een herindelingsgemeente is, met meer dan 25 kernen. Een aantal van die kernen heeft zelf ook culturele voorzieningen. Hoe kunnen die in één beweging versterkt worden en hoe neemt het maatschappelijk rendement toe? Om antwoord te kunnen geven, voerde Blueyard gesprekken met vertegenwoordigers van kunst en cultuur, het …

In opdracht van Stichting IJsselbiënnale voerde Blueyard een uitgebreid fondsenwervingstraject uit. De IJsselbiënnale is een internationale kunstroute. Voor de komende editie maken 26 kunstenaars uit binnen- en buitenland een ruimtelijk kunstwerk voor een speciaal geselecteerde locatie in de IJsselvallei. Naast de buitententoonstelling biedt de IJsselbiënnale een zomerlang een gevarieerd activiteitenprogramma. Vanwege de coronacrisis is de biënnale verplaatst van de zomer van 2020 naar de zomer van 2021.

Om de mogelijkheden voor fondsenwerving beter in kaart te brengen, voerde Blueyard een impactanalyse uit. Daarmee werd het palet van subsidies waarvoor de stichting in aanmerking komt verbreed. Daarnaast zette Blueyard een sponsorwervings- en bezoekerswervingstraject in gang, in samenwerking met bureau ANNA.K.

Klik hier voor meer informatie over de IJsselbiënnale.

Door de coronacrisis moeten podia hun deuren sluiten, of wordt er gespeeld met zeer beperkte – onrendabele – zaalcapaciteit. Niettemin zijn de voorstellingen contractueel vastgelegd. De eerste reflex is om voorstellingen naar voren te schuiven. Dat heeft echter als gevolg dat het volgende seizoen (waarvoor ook al voorstellingen geboekt stonden) dichtslibt. Hoe gaan we daarmee om? Henk Scholten zat in maart 2020 op persoonlijke titel in een ‘commissie van wijzen’. Die bracht advies uit over de eerste helft van het nieuwe culturele seizoen 20-21 (september t/m december 2020). Toen bleek dat de situatie langer zou duren, volgde een vervolgopdracht aan Blueyard.

Als voorzitter van een werkgroep van vertegenwoordigers uit de podiumkunsten adviseerde Blueyard de getroffen brancheorganisaties (Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten, …

In opdracht van de gemeente Heerenveen onderzochten wij in hoeverre een verregaande clustering van het Posthuis Theater en hun cultuureducatiepartner Ateliers Majeur mogelijk zou zijn; voor de toekomstbestendigheid van de organisaties en de slagkracht van het lokale, culturele veld.

Uit de stukken maakten wij op, dat ‘de onderstroom’ (het samenstel aan informele factoren die zich ‘onder water’ bevinden) een niet onbelangrijke rol speelde in het contact. Deze aanname werd in het eerste consultatiegesprek bevestigd en daarmee een belangrijk uitgangspunt van ons onderzoek. Wij betrokken zorgvuldig alle stakeholders, brachten de onderstroom in beeld en bespraken deze aan de hand van de ijsberg-metafoor. Dit open gesprek bracht wederzijdse begrip en hielp bij de totstandkoming en de inhoud van het rapport.

Door deze stap, gecombineerd met de analyse van de beleidsstukken en …